Kutsal Kitap Nedir?

Kutsal Kitap Nedir? Ne Anlatır?

Kutsal Kitap Tanrı’nın çocukları için duyduğu sevgiyi ve onların kurtuluşu için hazırladığı planı ortaya koyan bir kitaptır. Her Şeye Gücü Yeten Tanrı’nın Yarattıkları için esinlediği sözüdür. Kutsal Kitap, Tanrı’nın sözü’dür. Kutsal Kitap’ta Tanrı bize şöyle söylemekte:

"Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum, kötü tasarılar değil, size umutlu bir

gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar.”

YEREMYA 29:11

Tanrı planlar yapar ve bizden plan yapmamızı bekler. Bize Sözü ve Çalışmaları (Kutsal Kitap) ile ileriye bakmayı, daha iyi bir yarın görmeyi, oraya nasıl gideceğimize dair bir plan yapmayı ve sonra yolda ihtiyaç duyacağımız kaynakları hazırlamayı öğretiyor.

Kutsal Kitap Nedir?

Kutsal Kitap, M.Ö yaklaşık 14. yüzyıldan başlayarak M.S. ilk yüzyıl sonuna kadar olan bir süre içerisinde yazıya geçirilmiştir. Bu yazılar Tanrı'nın görevlendirdiği insanlar tarafından yine Tanrı'nın kendi Ruhu'yla esinlenerek yazdırılmıştır. Kutsal Kitap; tarihsel olaylar, kutsal şiirler, peygamberlik yazıları ve esinlemelerden oluşan kitapçıkların bir araya toplanmasından meydana gelmiştir. Yazılar, dünyanın ve insanın yaratılışından başlayarak, dünyanın son günlerinde olacak olaylar ve Tanrı'nın yargısını baştan sona ve belli bir düzen içerisinde anlatır.

Kutsal Kitap'ın İçinde Ne Var?

Kutsal Kitap, Eski ve Yeni Antlaşma olmak üzere iki bölümden oluşur. Eski Antlaşma, İbranice ve Aramice olarak yazılmıştır ve 39 kitaptan oluşmaktadır. Yeni Antlaşma, Kutsal Kitap'ın ikinci kısmıdır ve halk arasında İncil diye bilinir. İncil, Grekçe yazılmıştır ve 27 kitaptan oluşur. İncil kelimesi arapça olup "Müjde" ya da "İyi Haber" anlamına gelmektedir.

Kutsal Kitap, içerik ve metinsel biçim açısından 9 temel sınıfa ayrılır:

 

Eski Antlaşma (Tevrat-Zebur) (39 kitap)

  • Yasa kitapları(5): Yahudiler'in "Tora" diye tanımladığı bu kitaplar, Kutsal Kitap'ın ilk beş kitabıdır. Genelde Musa'nın beş kitabı olarak bilinir. Bunlar, Kutsal Kitap'taki sırasıyla: Yaratılış, Mısır'dan Çıkış, Levililer, Çölde Sayım ve Yasa'nın Tekrarı'dır.

  • Tarihsel kitaplar(12): Yeşu, Hakimler, Rut, I. ve II. Samuel, I. ve II. Krallar, I. ve II. Tarihler, Ezra, Nehemya, Ester'dir.

  • Özdeyiş ve şiir kitapları(5): Eyüp, Zebur (Mezmurlar), Süleyman'ın Özdeyişleri, Vaiz, Ezgiler Ezgisi.

  • Peygamberlik kitapları(17): Yeşaya, Yeremya, Ağıtlar, Hezekiel, Daniel, Hoşea, Yoel, Amos, Ovadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakkuk, Sefanya, Hagay, Zekeriya ve Malaki'dir.

Yeni Antlaşma (İncil) (27 kitap)

  • İncil'in ilk dört kitabı(4): Yazarların adlarıyla anılır. Bunlar Matta, Markos, Luka ve Yuhanna'dır. Yazarların her biri, İsa'nın yaşamını ve öğretisini dikkatli, ayrıntılı ve değişik açılardan ele alır.
  • Elçilerin İşleri(1): İlk dört kitabı izleyen Elçilerin işleri başlıklı kitap, İsa'nın seçtiği ilk öğrencilerin etkinliklerini, birçoğu Anadolu'da olmak üzere, ilk kilise topluluklarının nasıl kurulduğunu anlatır. Bu kitabın yazarı, İncil'in üçüncü kitabını da yazan Luka'dır.
  • Pavlus'un Mektupları(13): İsa'nın göğe alınmasından sonra mucizevi bir şekilde İsa'yla karşılaşan ve iman eden Pavlus, kurtuluş müjdesini Yahudi olmayan uluslara iletmek görevini almış olarak Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişi ve topluluklara mektuplar yazdı. Kutsal Yazılar listesinde yer alan Pavlus'un 13 mektubu, İncil'in büyük bir bölümünü oluşturur. Bu mektuplar sırasıyla, Romalılar, I. ve II. Korintliler, Galatyalılar, Efesliler, Filipililer, Kolo-seliler, I. ve II. Selanikliler, I. ve II. Timoteos, Titus ve Filimon'dur.
  • Diğer Mektuplar(8): İbraniler, Yakup, Petrus'un Mektupları, Yuhanna'nın Mektupları ve Yahuda'nın Mektubu.
  • Peygamberlik kitabı-Vahiy(1): İncil'in son kitabıdır; gelecekteki olayları haber veren peygamberlikleri, insanın ve dünyanın sonuna ilişkin öngörüleri içerir.

 

Eski ve Yeni Antlaşma, İsa Mesih'in doğumuna göre ikiye ayrılmaktadır. İsa Mesih'in doğumundan önce insanlara bildirilen Eski Antlaşma, kitabın birinci kısmını oluşturur. İkinci kısım, Yeni Antlaşma ise İsa Mesih'in doğumundan O'nun ikinci kez gelişine kadar sürecek olan dönemi anlatır.

 

 

İncil en iyi nasıl okunur?

"Nerede iki ya da üç kişi benim adımla toplanırsa,

ben de orada, aralarındayım.”

Matta 18:20

Tıpkı İsa'nın söylediği gibi Kutsal Kitabı Okumak en iyi şekilde birlikte yapılır.

Kutsal Kitabı okumak ve daha fazla öğrenmek ister misiniz? Buraya Tıklayın